દોસ્ત…તું મને બહુ જ ગમે …

કેમ છે દોસ્ત ?…એવું કોઈ પૂછે અને તમારા ચેહરા પર સ્મિત આવી જાય તો સમજવું કે તમે સાચા દોસ્ત સાથે વાત કરી રહ્યા છો. ઈશ્વરની અસીમ કૃપા છે મારા ઉપર કે ક્યારેય દોસ્તોની કમી રહી નથી અને દોસ્તો એ પણ કોઈ કમી નથી રાખી મારી જિંદગીમાં. આમ તો દરેક દિવસ મારા માટે ફ્રેંડશીપ- ડે હોય છે.કોઈક જ દિવસ એવો હોય […]