પૈસો… .મને ગમે છે

 પૈસો… .મને ગમે છે તમે ઘણા બધા પૈસા બનાવી શકો છો  અને હા તેને માણી  પણ શકો છો  પરંતુ એક શરત છે આપ જો પૈસા ના પ્રેમ માં પડશો તો શક્ય છે તમારે ઘણીં કુરબાની આપવી  પડી શકે જેમ કે તમારી તબિયત અને હા થોડા સંબંધો પણ . એટલે તો કહે છે કોઈ ને બરબાદ કરવો હોય તો એને પૈસા […]