સરકાર 2.0

“હું તો કહેતો જ હતો ” – એવું કહેનારા નો કાલે રાફડો  નીકળ્યો.રાજનીતિ સમજવી,કરવી અને અનુભવવી ત્રણે અલગ બાબત છે. અને સાચું કહું તો એમાં થી કોઈ પણ એક નો મને સહેજ પણ અનુભવ નથી. ફાઇનાન્સ ના ક્ષેત્ર માં કામ કરતા આ મારુ પાંચમુ ઇલેકશન છે પણ દરેક વખતે શેરબજાર નો ઉત્તર આ રાજનેતાઓ ના પ્રદર્શન પછી કંઈક  અલગ જ […]