ફાઇનાન્શ્યલ એડવાઇઝર ….. કોને કહેશો

 મારા પિતાજી શેર  નું બહુ ધ્યાન રાખતા,અમારી પાસે 1990 થી ફલાણી  કંપની ના શે ર છે “ ” અમે કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર નથી,અમે માત્ર FD  જ કરીએ “ ” જો ભાઈ,ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે જ જગ્યાએ કરાય,ક્યાં જમીન માં અથવા સોના માં” ” આપણો  પૈસો છે, આપણ ને વધારે ખબર પડે.બીજા કોઈ ને શુ  કેહવા નું?”  ઉપર ના વાક્યો મારી પ્રેકટીસ […]