આઝાદી ….મનગમતું કામ કરવાની

આપણે સૌ આપણા કુટુંબ ના આર્થિક નિર્વાહ માટે કોઈ ને કોઈક પ્રવૃત્તિ નોકરી કે વ્યવસાય દ્વારા કરતા હોઈએ છીએ.જરૂરી નથી આ દરેક પ્રવૃત્તિ આપણ  ને ગમતી જ હોય.આપણી અંદર કંઈક મનગમતી પ્રવૃત્તિ કરવાની ઈચ્છા આર્થિક સ્વતંત્રતા ન મળવા ને કારણે આપણે દબાવી રાખી હોય છે.કોઈ પણ આર્થિક સ્વાર્થ વિના મનગમતું કામ કરવા ની અવસ્થા એટલે જ Retirement.નિવૃત્તિ ના દિવસો માં […]