કોરોના ……હવે શુ કરીશુ?

માસ્ક પહેરવાનું,સોશ્યલ  ડિસ્ટન્સ રાખવાનું અને વારંવાર હાથ ધોવાના …ચિંતા ના કરશો ,હું બિલકુલ સ્વસ્થ છુ.  પણ તમારી જેમ આ વિનંતી વારંવાર વાંચી ને હવે એમ જ બોલાઈ જાય છે. આપણે તો કોરોના પછી ઇન્વેસ્ટમનેટ માં શુ કરીશુ એની જ વાત કરીશુ .થોડાક પ્રશ્ન જે મેં છેલ્લા કેટલાક દિવસ માં પુછાયા  અને આ રહ્યા મારા જવાબ : આ કોરોના ક્યારે જશે […]