આજે જ ખરીદો ..આ પાંચ Stocks…

મને ખબર છે આપ ને આશ્ચર્ય થયુ જ હશે કે મારા તરફ થી આવી Headline ક્યાં થી આવી?.સામાન્ય રીતે અમે ક્યારેય પણ કોઈ સ્ટોક ખરીદવાની ભલામણ કે ઉતાવળ  કરતા નથી. અમને લાગે છે કે બજારમાં આવી જાહેરાત કરનારનો તોટો નથી અને આ ભીડ માં અમારે તો નથી જ ભળવું. જયારે પણ સ્ટોક માર્કેટ વધે ત્યારે આવા લોકોની સંખ્યા વધી જ […]